KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
(Science Journal of Turkish Military Academy)

Cilt 25 - Sayı 2 - 2015 (Volume 25 - Issue 2 - 2015)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Kişi-Örgüt Uyumunun İş Tatmini Üzerine Etkisi: Ankara İlinde İş Makineleri Sektörü İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama

The Effects of Job Satisfaction on Person-Organization Fit: A Research on The Employees of Heavy Equipment Machinery Sector

Dr. Hakan BAYRAMLIK, Mehmet Emin BAYIK, Gökhan GÜNEY

1-28

Yenilik Yönetiminin İş Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ankara’daki Devlet Üniversiteleri Bünyesinde Bulunan Teknokenetlerde Bir Araştırma

The Effect of Innovation Management on Quality of Work Life: An Investigation in Technocities of State Universities Located in Ankara

Zeynep ÜNLÜ, Prof.Dr. Enver AYDOĞAN

29-66

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye A1 Yazma Sorunları: Afganistan Örneği

The Issue of A1 Level Spelling Mistakes in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Case of Afghanistan

Prof.Dr. Muammer NURLU, Adem KUTLU

67-87

İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Örgüt İçi Sosyal Konuma Etkisi: Kamu Üniversitesinde Bir Çalışma

Effect of Impression Management Tactics to the Inter-Organization Social Position: A Study at a Public Unıversity

Dr. Tuğrul OĞUZHAN, Kemal KÖKSAL, Dr. Ercan TURGUT

89-107

Sivil-Asker İşbirliği Uygulamaları ve Askerî Etkililik: “Yeni” Bir Kuvvet Çarpanı mı?

Civil-Military Cooperation Practices and Military Effectiveness: A “New” Force Multiplier?

Yunus ÖZTÜRK

109-139

Futbolda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi İçin 6222 Sayılı Yasanın Getirdiği Yeni Bir Uygulama: Elektronik Bilet ve Yaşanan Sorunlar

A New Application by Law No.6222 For Prevention of Football Violence and Disorder: Electronic Ticket and Problems Experienced

Rüstem ÜSTÜNEL, Dr. Zafer ALKURT

141-175

Tüm Sayılar / Archive