KARA HARP OKULU BİLİM DERGİSİ
SCIENCE JOURNAL OF TURKISH MILITARY ACADEMY

Cilt 23 - Sayı 2 - 2013 (Volume 23 - Issue 2 - 2013)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Teknik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin E-Öğrenme Algıları

Students’ Perception of E-Learning in The Technical Vocational School

Dr.Harun ÇİĞDEM- Dr. Abdullah TOPÇU

1

Milli Mücadele ve Refet (BELE) Paşa

National Struggle and Refet (BELE) Pasha

Halit KAYA

21

1990 Sonrası Rus Dış Politikasında Batı Karşısında Kimlik ve Statü Arayışları

The Search For Identity & Status Against The West In The Russian Foreign Policy After 1990s

Sami YILDIRIM

61

Çalışanların Yenilikçi Davranışları Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

The Role Of Social Capital And Innovatıve Climate On Innovative Behaviour Of Employees: A Research In Health Sector

Dr. Ercan TURGUT - Dr. Memduh BEĞENİRBAŞ

101

Bulanık Boyut Analizi ve Bulanık Vikor İle Bir ÇNKVModeli: Personel Seçimi Problemi

A Madm Model By Fuzzy Extent Analysis And Fuzzy Vikor: Personnel Selection Problem

Yrd.Doç.Dr. Özkan BALİ

125

Tüm Sayılar / Archive