SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 9 - Sayı 2 - Kasım 2010 (Volume 9 - Issue 2 - November 2010)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Heuristic Methods for the Battlefield Distribution Network

Hünkar TOYOĞLU

1 - 16

Kaynak Bağımlılığı, İşlem Maliyetleri, Örgütsel Ağ ve Yeni-Kurumsal Kuram ile Örgütlerin İttifak Oluşturma Sebepleri Üzerine Bir İnceleme

Cem Harun MEYDAN

17 -40

Geleceğe Yönelik Projelerin Senaryo Planlama Tekniği ile Analizi

H.Soner APLAK, Erkan KÖSE, Serhat BURMAOĞLU

41 -65

Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin Aracı Değişken Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Testi

Harun ŞEŞEN

67 -90

Savunma Tedarikinde Güncel Yaklaşımlar: Evrimsel Tedarik Stratejisi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Selim MÜSLÜM, Mustafa Kemal TOPCU, Murat MALA

91 - 115

İş Tatmini Alt Boyutlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

İbrahim Sani MERT

117-143

Tüm Sayılar / Archive