SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 15 - Sayı 1 - Mayıs 2016 (Volume 15 - Issue 1 - May 2016)

İçindekiler/Contents Tüm Sayılar / Archive

Konu / Subject Sayfa / Pages

NATO Balistik Füze Savunma Sistemi İçinde Türkiye’nin Yeri

Turkey in NATO Ballistic Missile Defense System

Ali Serdar ERDURMAZ

1-29

Enerji Güvenliğine Küresel Ölçekte Bir Bakış

A Look at Energy Security on the Global Scale

Bilal KARABULUT

31-54

A Comparative Study of the Impact of Defense Expenditures on Economic Growth in Indonesia and Turkey

Endonezya ve Türkiye’de Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisini İnceleyen Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Anton Abdul FATAH Salih SALIHOGLU

55-77

Askerî Pilotların Örgütsel Bağlılıklarının, İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi: Alternatif İş İmkânlarının Düzenleyicilik Rolü

The Impact of Military Pilots’ Organizational Commitment on Intention to Quit: Moderating Role of Alternative Job Opportunities

Muzaffer KARTOPU Sait GÜRBÜZ

79-112

Yenilikçi İklimin ve Sosyal Sermayenin Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçi Davranışa Etkisi

The Impact of Innovative Climate and Social Capital on Innovative and Knowledge Sharing Behavior

Ercan TURGUT Memduh BEGENİRBAŞ

113-147

Veri Kaçağı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım

A New Approach on Data Leakage Detection

Yavuz CANBAY Şeref SAĞIROĞLU

149-177

Re-construction of a Target Motion Shape with Self-Mixing Laser Diode System

Kendinden-Karışım Lazer Diyot Sistemi ile Hedef Hareket Şeklinin Tekrar Yapılandırılması

Mehmet TİKEN Can CANDAN Halil BERBEROĞLU

179-199

A New Cooling Technique for Military Systems; Transpiration Cooling

Askerî Sistemler İçin Yeni Bir Soğutma Tekniği; Terleme ile Soğutma

Mustafa KILIÇ

201-229

A Survey on Interactive Approaches for Multi-Objective Decision Making Problems

Çok Amaçlı Karar Verme Problemleri İçin İnteraktif Yaklaşımlar Üzerine Bir Araştırma

Fatih KASIMOĞLU

231-255

AHP ve SMAA-2 Yöntemleri ile Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Konularının Seçimi

Selection of Scientific Research Topics in Engineering Area with AHP and SMAA-2 Methods

Aslı ÇALIŞ İbrahim KESKİN Cevriye GENCER

257-280