SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 14 - Sayı 2 - Kasım 2015 (Volume 14 - Issue 2 - Nov 2015)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Kültürel Değerlerin Savunma Harcamalarına Yansıması: NATO Ülkeleri Arasında Bir Uygulama

The Effects of Cultural Values onto the Defense Spending: An Implementation Among The NATO Countries

Vedat ZAYIF Memet ERKENEKLİ

1-43

İç Savaşların Değerlendirilmesinde Model Önerisi ve Libya İç Savaşı İncelemesi

A Model Proposal for Evaluation of Civil Wars and Libya Civil War Investigation

Murat GÜLER

45-75

Havacılık ve Savunma Sektöründe Kompozit Malzemelerin Geleceği

Future Of Composıte Materıals In Aerospace and Defence Industry

Umut YILMAZ Celal EVCİ

77-109

Sürekli Üretim Hatlarında Kullanılan Makinelerin Performanslarının İzlenmesi Amacıyla Geliştirilen Bir Bilgi Sistemi Çerçevesi

An Information System Framework for Monitoring the Performance of Machines in a Continuous Production Line

Volkan SÖNMEZ Murat Caner TESTİK

111-140

Examining the Geography of Logistic Points in “The Great Assault” of the Turkish War of Independence Using Spatial Statistics

Kurtuluş Savaşı’nda “Büyük Taarruz”da Lojistik Noktalarının Coğrafi Dağılımının Mekânsal İstatistik Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi

Mustafa BOZOĞLU Kemal Mert ÇUBUKÇU

141-164

Askerî Binalar İçin Sürdürülebilirlik Ölçütleri

Sustainability Criteria for Military Buildings

Mustafa YILMAZ Serkan YILDIZ

165-188

Tüm Sayılar / Archive