SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
(The Journal of Defense Sciences)

Cilt 14 - Sayı 1 - Mayıs 2015 (Volume 14 - Issue 1 - May 2015)

İçindekiler/Contents

Konu / Subject Sayfa / Pages

Editörden

From the Editor

1-4

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD): Gücü ve Geleceği

The Power and Future of Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)

Şemsettin ERDOĞAN Ergün DELİGÖZ

5-37

El Nusra Cephesi

Al-Nusra Front

Aytekin TERKAN Vedat ZAYIF İsmail YAŞAR

39-64

Türkiye’de İç Güvenlik Algısının Değiştirilmesi: İç Güvenlik Teşkilatı’na Yönelik Yeni Yapılanma Modeli

Changing the Homeland Security Perception in Turkey: A New Homeland Security Organization Structure

Bilal AKYÜZ

65-87

Sovyetler Birliği’nin Dağılması Karşısında Sovyet İnsanının Tepkisizliğinin Nedenleri

Causes of the Soviet People’s Unresponsiveness against the Collapse of the Soviet Union

Alper İPEK

89-118

Volga Almanları: 250 Yıllık Süreçte Yaşanan Göçler, Sürgünler ve Alman Diasporasının Kazakistan-Almanya İlişkilerine Etkileri

Volga Germans: Migrations, Deportation in 250 Years Period and the Impacts of German Diaspora on Kazakhstan-Germany Relation

Doğan ÜSTÜNTAŞ

119-143

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinin Hava Hukuku Bakımından İncelenmesi

Analyzing the Unmanned Aircraft Systems (UAS) under the Aviation Law

Mustafa DİKMEN

145-176

Tüm Sayılar / Archive